ด่านตรวจคนหางาน

ด่านตรวจคนหางาน

         สำหรับผู้โดยสารที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางเข้าหรือออกระหว่างประเทศ เพื่อการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านจำเป็นต้องแสดงเอกสารการจ้างงาน ณ ด่านตรวจคนหางาน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 

 

 

ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิขาออก

      ท่านจำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนเข้าเช็คอิน ให้ยื่นเอกสารดังนี้

 • แบบรายการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (จง.12)
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรโดยสารเครื่องบิน
 • หนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ (ถ้ามี)

 

การแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง (ครั้งแรก)

      กรณีคนหางาน ได้ติดต่อนายจ้างเพื่อเข้าไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง ซึ่งก่อนเดินทางจะต้องแจ้งการเดินทางด้วยตนเองที่

 • สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 • สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
 • สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

 

โดยนำเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนาไปยื่นดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
 • หนังสือเดินทาง
 • สำเนาสัญญาจ้าง ซึ่งผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้น
 • เอกสารการอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศที่จะเดินทางเข้าไป (วีซ่า)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (กรณีบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ไปทำงาน) 

 

ที่ตั้ง : อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ด้านหลังเคาน์เตอร์เช็คอินแถว P

ติดต่อ : โทร. 02-134-4272

 

ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิขาเข้า 

            สำหรับคนหางานที่เดินทางกลับมาจากการทำงานในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารแบบรายการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
(แบบ จง.ขาเข้า) โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารดังกล่าว แล้วยื่นไว้ที่ด่านฯ

 

ที่ตั้ง : ชั้น 2 บริเวณสายพานรับกระเป๋าหมายเลข 23 

 • ฟินสุดใจ ไปขอนแก่น ดินแดนดังภาคอีสาน ต้องมาทำให้ได...
  "ขอนแก่น" ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงความครึ...
 • Mount Usu (Japan)...
     Mount Usu (Japan)     ทุกครั้งเมื่อพูดถึงญี่ปุ่น หนึ่งในสิ่งที่ฉายวาบขึ้นมาในความคิดก็คือ ภูเขาไฟ ซึ่งบาง...
 • ป้อมแผลงไฟฟ้า : สนามบินสุวรรณภูมิ...
     ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาด ติดกับโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่บางส่วน เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่...