บริการด้านคลังสินค้า

           การซื้อขายแลกเปลี่ยน (Trading)
           การคัดแยก (Breaking Bulking)
           การคัดประเภท (Grading, Sorting and Rebelling)


 
           การนำเข้าสินค้าหลายเที่ยว (Partial Clearance)
           การรวมสินค้า (Combined Cargo)
           การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
             กับเขตปลอดอากร

 
..........................................................................................................................................................................................

ศักยภาพ
      อาคารสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า (BC-1 : Suvarnnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Bureau)
      อาคารจอดรถยนต์ (P-1 : Car Parking 1)
      อาคารจอดรถยนต์และบริการส่วนกลาง (P-2 : Car Parking 2)
      อาคารสำนักงานผู้บริหารจัดการเขตปลอดอากร (B-FZ : Free Zone Operator Office Building)
      อาคารสำนักงานของผู้ประกอบการ (AO-1,2,3,4 : Agent Office)
      อาคารตรวจสินค้าขาออก (CE : Customs Export Clearance Building)
      ช่องทางผ่านเข้าออก (GH-1 และ 2 : Gate House 1-2)
      อาคารตรวจสินค้าขาเข้า (CI : Customs Import Clearance Building)
      อาคารศูนย์บริการเขตปลอดอากร (S-1 : Service Center)
      อาคารคลังสินค้า (WH-1,2,3,4 : Agent Warehouse)
      อาคารสถานีพักสินค้า TG ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ สถานีพักสินค้า BFS ของบริษัทดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้
..........................................................................................................................................................................................


ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-132-9586

ติดต่อขอเช่าพื้นที่สำนักงาน AO 1-2 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-134-1474
ติดต่อขอเช่าพื้นที่สำนักงาน AO 3-4 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-134-1475
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.freezonethaiairport.com/customers_ao.php