บริการทรัพย์สินสูญหาย


เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย
 

ให้บริการทรัพย์สินที่พบและสูญหายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย รวมถึงให้บริการสอบถามทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ : กรณีทรัพย์สินสูญหายบนเครื่องบิน หรือบนสายพานรับกระเป๋า กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง

 

 

  • สถานที่ตั้ง : เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย อยู่ระหว่างประตู 5-6 ชั้น 4 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 02 132 1880 และ 02 132 1890
  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : baggage.services@airportthai.co.th
  • เปิดให้บริการ : 24 ชั่วโมง
     

เวลาให้บริการรับทรัพย์สินคืน :

    -  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : เวลา 09.00 – 16.00 น.

    -   วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : ต้องได้รับการยืนยันวันและเวลาที่นัดหมายเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

หมายเหตุ : หากไม่มารับทรัพย์สินคืนตามวันและเวลาที่นัดหมายไว้ ต้องทำการนัดหมายใหม่อีกครั้ง

 

ขั้นตอนการรับทรัพย์สินคืนหลังจากการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้ว

   1. เอกสารที่จำเป็น :

         - เจ้าของรับเอง ต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

         - มอบหมายให้ผู้รับแทน  ต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของ และผู้รับแทน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

   2. กรองแบบฟอร์มใบรับมอบทรัพย์สิน

   3. รับมอบทรัพย์สิน

   4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการถ่ายรูปผู้รับทรัพย์สินคืนพร้อมทรัพย์สินและป้ายรายการทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป