ประวัติการก่อสร้าง

 

ประวัติความเป็นมาของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 


28 กันยายน 2549
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ
   
29 กรกฏาคม 2549
สายการบินภายในประเทศ 6 สายทดลองเที่ยวบินภายในประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 กันยายน 2548
คณะรัฐมนตรีโดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์จาก
ท่าอากาศยานกรุงเทพสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
19 มกราคม 2545
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ

 


 

29th กันยายน 2000
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ซึ่งมีความหมายว่า “แผ่นดินทอง”
 
21 กรกฏาคม 2541
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างทางวิ่ง 2 เส้นทาง เพื่อรองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคนต่อปี โดยมีเงินลงทุน 120,000 ล้านบาท
   

  

27 พฤษภาคม 2540
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประกอบด้วย ทางวิ่ง 1 เส้นทาง สามารถรองรับ ผู้โดยสาร 20 ล้านคน ต่อปี โดยมีเงินลงทุนประมาณ 68,832 ล้านบาท
 
27 กุมภาพันธ์ 2539
บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) ได้จัดตั้งขึ้นมีฐานนะเป็นรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับผิดชอบการ ก่อสร้างโครงการ ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งที่ 2
     
     
 

 

25 มีนาคม 2535
คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 (กทก.)
 
20 มีนาคม 2535
คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 (กทก.)
 
23 พฤษภาคม 2538
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยว่าจ้างกลุ่มบริษัท MJTA ออกแบบอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบอากาศยาน
 
16 พฤษภาคม 2538
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ตั้งบริษัท จำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคลภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย ขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง
 
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ
 

 

รัฐบาลได้พิจารณาทบทวนสถานที่ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์แห่งใหม่
 
 
กรมการบินพาณิชย์ได้จัดซื้อ เวนคืน และใช้ที่สาธารณประโยชน์บริเวณหนองงูเห่า เพื่อก่อสร้างท่าอากาศยาน แห่งใหม่รวมพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่
 
บริษัท นอร์ทรอป แอร์ปอร์ต ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลในการก่อสร้างและดำเนิน กิจการท่าอากาศยาน แห่งที่ 2 ในลักษณะสัมปทาน 20 ปี
 
 
กระทรวงคมนาคมเห็นว่าบริเวณหนองงูเห่า ในตำบลราชาเทวะ ตำบลหนองปรือ และศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานแห่งใหม่
รัฐบาลว่าจ้างบริษัท ลิชฟิลด์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง โดยเสนอให้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเพื่อให้มีระยะ ห่างและทิศทางที่เหมาะสมกับท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาขององค์การบริหาร การบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอเมริก
 
 
ฐบาลมีความคิดริเริ่มในการสร้างท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่
 

 

  

  • พุกาม...
      พุกาม           พุกามเป็นเมืองในประเทศพม่า เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณพุกาม เป็นอาณาจักรแห่งแรกใน...
  • วัดราชนัดดาราม : สนามบินสุวรรณภูมิ...
    อยู่ที่ถนนมหาไชย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2389 เป็นวัดที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ...
  • ตลาดน้ำกลางดง...
    ตลาดน้ำกลางดง หลังจากที่เปิดทำการมาได้ประมาณ 4 ปี ตลาดน้ำกลางดงก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวที่นิยมเสพงานศิลป์เคล้ากับบรรยากาศ...