พื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการ

   แต่ละเดือนจะมีการจัดกิจกรรมสาธิตให้ผู้โดยสารได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ของที่ระลึกตามเทศกาลต่าง ๆ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน C และ D (ฝั่งตะวันออกและตะวันตก)